One Lucky Viewer Got Pit Tickets to Wango Tango

One lucky KTLA viewer for pit tickets for KIISFM Wango Tango.